Αυστηρότεροι κανόνες της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

– Για να γνωρίζουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της βρίσκονται σε πορεία επίτευξης των στόχων τους σχετικά με τις εκπομπές και για τη χάραξη στιβαρών νέων πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής πρόκλησης, είναι καίριας σημασίας να διατίθενται έγκαιρα ακριβή δεδομένα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νομοθεσία για τη σημαντική βελτίωση της παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της υποβολής των σχετικών εκθέσεων, αποβλέποντας ειδικότερα στην ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων που απορρέουν από τη δέσμη νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2013-2020.

Η αρμόδια για τη δράση για το κλίμα Επίτροπος, Connie Hedegaard, δήλωσε σχετικά: «Βελτιώνοντας τη διαφάνεια, τον συντονισμό και την ποιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, η πρόταση που παρουσιάζουμε σήμερα συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση της προόδου μας προς την επίτευξη των στόχων μας για τις εκπομπές. Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από τη χρήση γης, τις αλλαγές χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF), τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων τομέων. Ελπίζουμε ότι οι νέοι αυτοί κανόνες θα αποτελέσουν επίσης παράδειγμα στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα και θα χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια των μέτρων που λαμβάνουν οι αναπτυγμένες χώρες σχετικά με το κλίμα.»

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργάζονται ήδη για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων βάσει απόφασης που εκδόθηκε το 2004[1].Καταρτίζουν ετήσιες απογραφές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο για τις εκπομπές. Επίσης, συγκεντρώνουν και δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις προβλέψεις για τα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και με τις πολιτικές που ακολουθούν και τα μέτρα που λαμβάνουν για τον περιορισμό των εκπομπών.

Οι ισχύοντες κανόνες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο νέος κανονισμός που προτείνεται βελτιώνει τον εν λόγω μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και τον ευθυγραμμίζει με τις απαιτήσεις της δέσμης μέτρων του 2009 για το κλίμα και την ενέργεια. Προχωρεί ένα βήμα παραπέρα από το πρωτόκολλο του Κιότο, καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια των παρεχόμενων δεδομένων και πληροφοριών και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της ΕΕ που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι:

-       να διευκολυνθεί η περαιτέρω εξέλιξη του καινοτόμου ενωσιακού συνδυασμού πολιτικών για το κλίμα, με την κάλυψη των εκπομπών που προέρχονται από τη χρήση γης, τις αλλαγές χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF), τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων τομέων, και με τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

-       να βοηθηθούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στην παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των σχετικών με τις εκπομπές στόχων τους για την περίοδο 2013-2020·

-       να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων·

-       να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της ΕΕ και των κρατών μελών με τις τρέχουσες και μελλοντικές διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την οικονομική και τεχνική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες της Κοπεγχάγης (2009) και του Κανκούν (2010)·

-       να θεσπιστούν επιχειρησιακοί κανόνες για να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση των εσόδων τους από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ). Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέτουν τουλάχιστον τα μισά έσοδα από τους πλειστηριασμούς αυτούς για μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η αναθεώρηση του μηχανισμού παρακολούθησης θα καλύψει την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές, από τις εθνικές αρχές. Πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να έχει ισχύ νόμου. Έχει ξεκινήσει διαδικασία θέσπισης ειδικών διατάξεων - χωριστή εκτελεστική νομοθεσία – σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων από εταιρείες για τις εκπομπές των εγκαταστάσεων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ (βλ. http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm).

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

WebCenter - Smart Internet Solutions
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Φροντιστήριο Κλασικό
Auto Test Ιδιωτικό ΚΤΕΟ