Αναθεώρηση τώρα ή μετά το 2018!

Όλοι στη χώρα μας ομιλούν, ιδίως κατά την περίοδο αυτή, για κατεπείγουσα ανάγκη διαρθρωτικών και ριζοσπαστικών αλλαγών, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αρρωστημένου πολιτικού μας συστήματος και της διεφθαρμένης και αντιπαραγωγικής δημόσιας διοίκησης. Όλοι, επίσης, πιστεύουν, και ορθώς, ότι αυτές οι επιτακτικές και κατεπείγουσες αλλαγές μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μια νέα αναθεώρηση του Συντάγματος. Ακόμη, όλοι οι Έλληνες πιστεύουν (και ορθώς) ότι η σημερινή τραγική κατάσταση της οικονομίας και ειδικότερα του δημοσίου χρέους οφείλεται στο από ετών πελατειακό και διεφθαρμένο, στην πλειοψηφία του, πολιτικό σύστημα και στην κακοδαιμονία, στη διαφθορά και στην αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Αυτό, εξάλλου, πιστεύουν ή τουλάχιστον ισχυρίζονται και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα της πατρίδας μας και γι' αυτό προβαίνουν καθημερινά σε εξαγγελίες για κατεπείγουσα ανάγκη νέας αναθεώρησης του Συντάγματος,

Παρ' όλα αυτά και ιδίως παρά τη αναγνώριση όλων, ότι η νέα αναθεώρηση είναι επιτακτική και κατεπείγουσα, όμως, δημιουργούνται κάποιοι νομικοί προβληματισμοί, περί του εάν η αναθεωρητική διαδικασία μπορεί ν' αρχίσει τώρα ή μετά το 2013, οπότε η αναθεώρηση λογικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί προ των ετών 2017-2018.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του αρθρ. 110Σ «Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος προ της παρόδου πενταετίας από της περατώσεως της προηγούμενης». Η διάταξη αυτή, ασφαλώς, είναι ασαφής, διότι δεν ορίζει συγκεκριμένα, πότε μπορεί ν' αρχίσει η διαδικασία της νέας αναθεώρησης. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζει, πότε μπορεί να υποβληθεί η πρόταση (ως αφετηρία) των πενήντα τουλάχιστον Βουλευτών προς την Ολομέλεια, που θα αποτελεί και την έναρξη της νέας αναθεωρητικής διαδικασίας.

Στην Επιστήμη, είναι αλήθεια, ότι διχάζονται οι απόψεις, διότι άλλοι μεν υποστηρίζουν, ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει ν' αρχίσει (αφετηρία) μετά τη συμπλήρωση της 5ετίας, και εν προκειμένω μετά το έτος 2013 (και αυτό για να μην αρχίζει την επομένη της κάθε Αναθεώρησης νέα διαδικασία προς αναθεώρηση), και άλλοι, ότι μπορεί ν' αρχίσει προ της 5ετίας, και το τελικό στάδιο της αναθεώρησης, δηλ. η τελική και οριστική ψήφιση από την Ολομέλεια των αναθεωρητέων διατάξεων και του περιεχομένου τους, να γίνει από την Αναθεωρητική Βουλή και, βεβαίως, μετά την πάροδο της πενταετίας.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος (110) και ειδικότερα με τις παρ. 2-5, καθιερώνονται δύο στάδια της αναθεωρητικής διαδικασίας, που πραγματοποιούνται από δύο διαδοχικές Βουλές. Το πρώτο στάδιο τελειώνει με την ψήφιση από την πρώτη Βουλή (Προαναθεωρητική) της πράξης για αναθεώρηση, ενώ το δεύτερο στάδιο, γίνεται από την επόμενη-δεύτερη Βουλή (Αναθεωρητική), η οποία παίρνει και την οριστική απόφαση της Αναθεώρησης.

Εν όψει των ανωτέρω, ανακύπτει το μεγάλο ερώτημα, περί του εάν θα είναι και κατά ποίο τρόπο, η παρούσα Βουλή «Προαναθεωρητική» και η επόμενη «Αναθεωρητική» και, έτσι, να επισπευθεί η διαδικασία Αναθεώρησης. Αλλά, για να γίνει αυτό, θα πρέπει, κατ' αρχήν, να γίνει δεκτό, ότι μπορεί ν' αρχίσει η αναθεωρητική διαδικασία προ της συμπληρώσεως της 5ετίας από την προηγούμενη αναθεώρηση, και αμέσως μία ομάδα, τουλάχιστον 50 βουλευτών, να καταθέσει σχετική πρόταση και ν' ακολουθήσει η διαδικασία, όπως ορίζει το αρθρ.110Σ. Εάν αυτό γίνει, τότε, μπορεί να είναι η επόμενη Βουλή «Αναθεωρητική» και άρα σε 2-3 χρόνια από σήμερα, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να έχουμε τελική Αναθεώρηση, με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Εάν, αντιθέτως, γίνει αποδεκτή η πρόταση εκείνων, που υποστηρίζουν, ότι η έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας (αφετηρία), δηλ. η κατάθεση της πρότασης από τους 50 βουλευτές, πρέπει να γίνει μετά τη συμπλήρωση της 5ετίας, δηλ. μετά το 2013, αυτό σημαίνει, ότι η παρούσα Βουλή δεν μπορεί να είναι «Προαναθεωρητική» και η επόμενη (όποτε και εάν γίνουν εκλογές) επίσης δεν μπορεί να είναι «Αναθεωρητική» και άρα, θεωρητικά, δεν μπορεί να γίνει αναθεώρηση πριν από το 2017-2018.

Στην περίπτωση, όμως, αυτή είναι προφανές, ότι η οποιαδήποτε συζήτηση, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, είναι άνευ αντικειμένου και, πάντως, ανεπίκαιρη, αν δεν συνιστά και εμπαιγμό του ελληνικού λαού, Αυτό δε, πέραν των άλλων, και διότι η κάθε αναθεώρηση γίνεται για την αντιμετώπιση σύγχρονων και επειγόντων προβλημάτων, που απασχολούν κάθε φορά την Κοινωνία και δε μπορούν να αναμένουν μακρά διαδικασία 6-7 ετών.

Αλλά, και εάν ακόμη επικρατήσει η αυστηρή και δογματική επιστημονική άποψη ορισμένων συνταγματολόγων, ότι δηλ. η έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας μπορεί να γίνει μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, και στην περίπτωση αυτή υπάρχει η λύση του κυρίαρχου λαού για επίσπευση, είτε με δημοψήφισμα, είτε μέσω της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Εξάλλου, κατά το άρθρ. 1 παρ.3 του Συντάγματος «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται, όπως ορίζει το Σύνταγμα». Η λαϊκή δε αυτή εξουσία εκφράζεται δια του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει, είτε να συνεννοηθούν προκαταβολικά τα κόμματα, για να αποφασίσει περί αυτού συναινετικά η Ολομέλεια της Βουλής, είτε, και εάν δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα ή και περισσότερα να πάρουν την πρωτοβουλία και να καταθέσουν στη Βουλή τη σχετική πρόταση του άρθρ. 110Σ από 50 βουλευτές, οπότε υποχρεωτικά, θα επιληφθεί η Ολομέλεια και θα κληθεί κυριαρχικά να δώσει τη λύση.

Η μόνη, επομένως, λύση και μάλιστα κατεπείγουσα για να βγει η χώρα από το σημερινό πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο, είναι οι άμεσες και βαθιές τομές στο δημόσιο βίο της χώρας μας, που είναι και λαϊκό αίτημα, οι οποίες, δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο, με μία νέα και πολύ σύντομη αναθεώρηση. Εάν, όμως, η αναθεώρηση αυτή γίνει μετά από 6-7 χρόνια, τότε θα είναι, πολύ αργά και οι ευθύνες τεράστιες, όχι μόνο για την σημερινή τραγική κατάσταση, αλλά ιδίως και για όσα τραγικότερα θα ακολουθήσουν.

Αντώνιος Γρ.Φούσας

Δικηγόρος Αθηνών – πρώην Υπουργός

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Tzimas Home Accessories
WebCenter - Smart Internet Solutions
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA