ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ-ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Από τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας πληροφορηθήκαμε αναφορικά με τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών , που έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης της αντίστοιχης μελέτης η οποία επιβλέπεται από επιτροπή παραλαβής–επίβλεψης που έχει οριστεί από την Αποκεντρωμένη Δ/ση.

Οι προτενόμενες τοποθεσίες περιγράφονται :

 

Θέση «Μέγα Τσούκα 1» Γήπεδο έκτασης περίπου 200 στρ. η οποία βρίσκεται στον Δήμο Ιωαννιτών, Βόρεια της Εγνατίας οδού και στην βορειοανατολική πλαγιά του όρους Μεγάλη Τσούκα σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 940 έως 1000 μ. Ειδικότερα το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται βορειοανατολικά του οικισμού Κωστάνιανη σε απόσταση περίπου 1,60 χλμ. και νοτιοδυτικά του οικισμού Ασβεστοχώρι σε απόσταση περίπου 2 χλμ. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εγνατία οδό και στην συνέχεια ακολουθείται τοπική χωμάτινη οδός.

 

Θέση «Μέγα Τσούκα 2» Γήπεδο έκτασης περίπου 200 στρ. το οποίο βρίσκεται στον νέο Δ. Ιωαννιτών , βόρεια της Εγνατίας οδου και στην βορειοανατολική πλαγιά του όρους «Μεγάλη Τσούκα» σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 970 έως 1000 μ. Ειδικότερα το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται βρειοανατολικά του οικισμού Κωστάνιανη σε απόσταση περίπου 1,6 χλμ. και νοτιοδυτικά του οικισμού Ασβεστοχώρι σε απόσταση περίπου 2 χλμ. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εγνατία οδό και στην συνέχεια ακολουθείται τοπική χωμάτινη οδός.

 

Θέση «Μέργα Τσούκα 3» Γήπεδο έκτασης περίπου 150 στρ. το οποίο βρίσκεται βόρεια της Εγνατίας οδού, στα όρια του νέου Δήμου Ιωαννιτών με τον νέο Δήμο Δωδώνης και νοτιοδυτικά του οικισμού Κοσμηρά στους πρόποδες του όρους Μεγάλη Τσούκα και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 920 έως 1000μ. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εγνατία οδό (κόμβος Δωδώνης) και στην συνέχεια ακολουθείται τοπική χωμάτινη οδός μήκους 3,50 χλμ.

 

Στο πλαίσιο του ενδιαφεροντός μας για την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων , συντάξαμε την παρούσα προκαταρκτική έκθεση τεχνικής αξιολόγησης με έμφαση στα υδρογεωλογικά και γεωτεκτονικά δεδομένα της προτεινόμενης περιοχής χωροθέτησης η οποία και συνοδεύεται από τους χάρτες :

 

 1. Υδρολογικό-τοπογραφικό χάρτη του Λ.Ι.

http://dl.dropbox.com/u/14590018/ydrolo.pdf

 

2. Γεωλογικό χάρτη του Λ.Ι.

http://dl.dropbox.com/u/14590018/KOSNHRA1.pdf

 

 

 

Τοπογραφικό ανάγλυφο – γεωμορφολογικά στοιχεία.

 

Οι προτεινόμενες θέσεις Τσούκα1,Τσούκα 2, Τσούκα3, παρουσιάζονται στον υδρολογικό-τοπογραφικό χάρτη με διπλό κύκλο πράσινου χρώματος χωροθετούνται σε ΑΥ=+950.00 έως ΑΥ=+1000.00 μ.

Ειδικότερα οι τρείς προτεινόμενες περιοχές γειτνιάζουν και ευρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια γεωγραφική ενότητα Βόρεια-βοειοανατολικά και νοτιοανατολικά του όρους Τσούκα , στο ίδιο περίπου υψόμετρο, στον ίδιο γεωλογικό σχηματισμό του Ασβεστολίθου, στις ίδιες κλιματικές συνθήκες με κλίση του τοπογραφικού αναγλύφου από 20% έως 30%.

Μικρή διαφοροποίηση της απόστασης με τους γειτνιάζοντες οικισμούς υπάρχει ως εξής :

 

Η προτεινόμενη θέση Τσούκα 3 απέχει από:

 • Τον οικισμό της Κωστάνιανης 2,50 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό Ασβεστοχωρίου 4,50 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό Κοσμηράς 1,0 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό Πεδινής 4,40 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό Αμπελειάς 4,0 χλμ περίπου

 • Τον ΧΑΔΑ Δουρούτης 4,40 χλμ περίπου

 • Το αρχαίο θέατρο Δωδώνης 4,20 χλμ. περίπου

 

Οι προτεινόμενες θέσεις Τσούκα 1 και Τσούκα 2 απέχουν από:

 • Τον ΧΑΔΑ Δουρούτης 3,30 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό Ασβεστοχωρίου 2,60 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό Κοσμηράς 2,0 χλμ περίπου

 • Τον οικισμό της Κωστάνιανης 2,30 χλμ περίπου

 

Υδρογεωλογικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής

 

Από τον συνημμένο γεωλογικό χάρτη, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες περιοχές χωροθετούνται σε γεωλογικό ασβεστολιθικό σχηματισμό της Ιονίου ζώνης. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι μεγάλης υδροπερατότητας και ρυπαντικής επιδεκτικότητας όταν είναι καρστικοποιημένοι.

Δυτικά η περιοχή συνορεύει με τον γεωλογικό σχηματισμό του φλύσχη πού είναι σχηματισμός συνήθως μικρής υδροπερατότητας ενώ ανατολικά, στον άξονα Επισκοπικό-Κοσμηράς-Ασβεστοχωρίου συνορεύει με προσχώσεις και κώνους κορημάτων με υδροπερατότητα ανάλογη της κοκομετρικής διαβάθμισης των υλικών των προσχώσεων.

Κατάντη και ανατολικά των εν λόγω περιοχών και σε μικρή απόσταση συναντώνται πλούσιες υπόγειες υδροφορίες οι οποίες τροφοδοτούνται από τους εν λόγω ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Στο παρελθόν οι υδροφορίες αυτές έχουν αξιοποιηθεί μέσω ιδιωτικών και Δημοσίων επενδύσεων με την ανόρυξη γεωτρήσεων μεγάλης παροχής και έχουν κατασκευαστεί έργα ύδρευσης από φορείς του ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Στον υδρολογικό χάρτη καταγράφονται οι γεωτρήσεις :

Γ1 μεγάλης παροχής ιδιοκτησίας του ΣΥΔΚΛΙ , εντεταγμένη στο δίκτυο ύδρευσης με κύρια εξυπηρέτηση του οικισμού Αμπελειάς και Επισκοπικού.

Γ2 ιδιοκτησίας του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της παρακείμενης εγκατάστασης.

Γ3 ερευνητική γεώτρηση ιδιοκτησίας Δήμου Ιωαννιτών

Γ5 παραγωγική γεώτρηση μεγάλης παροχής , ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννίνων με προοπτική αξιοποίησης για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών ύδρευσης.

Γ4,Γ6,Γ7,Γ8 γεωτρήσεις ιδιοκτησίας του ΣΥΔΚΛΙ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ύδρευσης και καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες της Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Λύγκου και Γραμμενοχωρίων.

 

 

Γεωτεκτονικά στοιχεία περιοχής

 

Από τον συνημμένο γεωλογικό χάρτη προκύπτει ότι οι προτεινόμενες περιοχές χωροθετούνται σε καταγεγραμμένο σεισμικό επίκεντρο από το οποίο διέρχονται τρία διαμήκη ρήγματα με κατεύθυνση βορειοδυτική-νοτιοανατολική.

 

 

Ιδιοκτησιακό – χρήσεις γης – Χωροταξικές δεσμεύσεις.

 

Καταρχήν εκτιμούμαι ότι στις προτεινόμενες περιοχές υπάρχουν ιδιοκτησίες των αγροκτημάτων Κωστάνιανης – Κοσμηράς που έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας. Για την ασφαλή διακρίβωση του ιδιοκτησιακού και των τυχόν χωροταξικών δεσμεύσεων θα πρέπει να ανακοινωθούν οι συντεταγμένες των προτεινομένων γηπέδων.

 

 

Υφιστάμενα έργα διαχείρισης ΑΣΑ

 

Δεν διευκρινίζεται εάν τα προτεινόμενα γήπεδα επεξεργασίας ΑΣΑ και ΧΥΤΥ έχουν συσχετισθεί με το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών των αστικών απορριμμάτων (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίννων σε συνεργασία , με την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ ( συμμετέχει η ΚΕΔΚΕ και εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ ). Επίσης δεν συσχετίζονται με τα επενδυτικά σχέδια του Δήμου Ιωαννιτών στο μέτρο που αφορά την ανακύκλωση των απορριμμάτων στην πηγή.

 

 

 

Κομποστοποίηση

 

Η βιοαποδόμηση του οργανικού υπολείμματος των ΑΣΑ προυποθέτει ευνοικές καιρικές συνθήκες . Οι επικρατούσες κλιματικές συνθήκες στην προτεινόμενη περιοχή προφανώς είναι δυσμενείς (στο μέτρο που αφορά την βιολογική επεξεργασία) αφού, το μέσο υψόμετρο της εγκατάστασης είναι (ΑΥ=+950.00 μ) με επακόλουθο, την συνεχή εναλλαγή παρατεταμένων περιόδων υψηλής υγρασίας (λόγω των βροχοπτώσεων) και ισχυρού παγετού, που επικρατεί συνήθως την υγρή περίοδο στην προτεινόμενη περιοχή.

 

 

Συμπεράσματα

 

 1. Τα προτεινόμενα γήπεδα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης ΑΣΑ έχουν κοινά γεωμορφολογικά, γεωλογικά, γεωτεκτονικά, και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά αφενός και αφετέρου , γειτνιάζουν μεταξύ των με συνέπεια, να μην τηρείται η αρχή της εναλλακτικότητας (εντός των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών) για την βέλτιστη αναζήτηση της προς χωροθέτηση εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ και ΧΥΤΥ.

 2. Οι υδρογεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες είναι δυσμενείς σε σχέση με την προτεινόμενη χωροθέτηση των εν λόγω γηπέδων δεδομένου ότι σημαντικές υδροληψίες πόσιμου νερού τίθενται σε καθεστώς αυξημένου υγειονομικού κινδύνου.

 3. Δεν τεκμηριώνεται η σχέση της προτεινόμενης χωροθέτησης με μεγάλες ιδιωτικές και Δημόσιες επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχη του Λ.Ι., στον τομέα διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων.

 

Ι. Τσίπηρας

 http://www.itsipiras.gr/

 

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Carbon Off - Ιωάννινα
Auto Test Ιδιωτικό ΚΤΕΟ
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.